Zoek op deze site:
     
Artists showing works at ramfoundation
 
Thomas Kuijpers (NLD)
 

Thomas Kuijpers is een beeldend kunstenaar die binnen zijn werk onderzoekt hoe tekst en beeld ingezet worden om een narratief te creëren rondom ware gebeurtenissen. Hij is geïnteresseerd in de manier waarop een representatie van de waarheid onstaat, geconstrueerd wordt, en is altijd op zoek naar onderwerpen waarbinnen deze representatie uit verschillende versies bestaat. Door het zelf toevoegen van extra versies van ‘de waarheid’ binnen een bepaald discours van waarheidsvinding; of door het destilleren van verschillende versies van de beschreven waarheid binnen zijn onderwerp, bevraagd Kuijpers constant de waarde van het concept ‘waarheid’- en de representatie daarvan.

Het gebruik van archiefmateriaal is bijna altijd het startpunt van zijn werk- hij is een groot verzamelaar.Vrijwel elk werk begint met een verzameling. Een verzameling waarin hij denkt een rode draad te vinden, dat ene fragment of die kleine metafoor die de essentie van de manier waarop het verhaal verteld wordt bloot legt. Deze verzameling, of een deel van deze verzameling wordt bijna altijd onderdeel van het uiteindelijke werk zelf (zij het in bewerkte of onbewerkte vorm).

Sommige stemmen klinken wat luider als die van anderen, maar dat is geen reden om te denken dat de een meer waarheid in zich heeft als de ander. Door manipulatie, het hercontextualiseren van bestaand materiaal en het destilleren van kleine details uit grote verhalen probeert Kuijpers ons de moeilijkheden te tonen die het vastleggen van ‘de waarheid’ met zich mee brengt. 

Thomas Kuijpers’ is a visual artist, who investigates how image and text are used to create a narrative about a true event. He's interested in the way the representation of this truth is constructed and always on the lookout for topics wherein this representation has different verions. By playfully adding extra versions of the ‘truth’ to a certain discourse of truthfinding; or distracting different versions of this truth within the topic, Kuijpers is constantly questioning the value of the concept of truth- and it’s representation.

The use of archival materials is almost always the starting point of the work—he is a big collector. Everything starts with a collection. A collection in which he thinks he can find this red line, this fragment, this small metaphor that unravels the way the story is told. This collection, or a part of the collection, pretty much always becomes a part of the work itself (whether or not in processed or unprocessed form).

Some voices might be a bit louder as others, but that’s no reason to think one is more truthful then the other. Through manipulation, recontextualizing existing materials and distilling small details from big stories; Kuijpers makes us understand the difficulties when attempting to capture the truth. 

Works by Thomas Kuijpers
 
And the Livin' is Easy (2015)
Main Room
Wordcloud #1: Jihad Q4 2014 a.o.
newspaper, foto's
 
latest news
26-02-2024
laatste nieuws
Kunstenaars elders / Artists elsewhere
 
latest interview:
22-11-2023
CroppedColorscheme
Eva Michiels interviewt
Gerco de Ruijter en Hans Vingerling
 
latest article:
04-02-2024
Judith Kuipéri: Een vlucht in perfectie
 
contact
stuur ons een e-mail
 
Secretariaat
Lloydkade 627
3024 WX Rotterdam
 
Kamer van Koophandel
41134388
 
IBAN
NL57INGB0006934300
 
Open:
alleen op afspraak
only by appointment
 
anbi